Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Prosím dôkladne vyplňte všetky povinné polia formuláru.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením.

Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Meno a priezvisko
Pole je povinné
Pole je povinné
E-mailová adresa
Pole je povinné
Pole je povinné
Telefónne číslo
Pole je povinné
Pole je povinné
Ulica a číslo
Pole je povinné
Pole je povinné
Mesto
Pole je povinné
Pole je povinné
PSČ
Pole je povinné
Pole je povinné

Odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

Pletiva s. r. o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava, IČO: 46094326, IČ DPH: SK2023237788

Field is required!
Field is required!
Číslo pokladničného dokladu / Číslo faktúry
Pole je povinné
Pole je povinné
Číslo objednávky
Pole je povinné
Pole je povinné
Zvoľte dátum
Pole je povinné
Pole je povinné
Názov vráteného tovaru
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Iný dôvod
Pole je povinné
Pole je povinné
Kúpna cena má byť vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo / kód banky
Pole je povinné
Pole je povinné
Zvoľte dátum
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné